ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

História ZENITu v mikroelektronike

Ing. Peter Žúbor, SPŠE Piešťany, 2007

Rozvoj mikroelektroniky je jedným z rozhodujúcich faktorov pre ďalší vzostup všetkých odvetví národného hospodárstva Slovenskej republiky. V pohľade na túto skutočnosť má kľúčový význam otázka výchovy mladej generácie, ktorá bude v najbližšom období postavená pred úlohy realizovať mikroelektroniku v praxi. V kontexte tejto úlohy s cieľom podporovať účelnú mimoškolskú odbornú záujmovú činnosť Ministerstvo školstva SR organizuje súťaže zručnosti ZENIT v mikroelektronike pre stredoškolskú mládež.

Súťaž ZENIT v mikroelektronike má: - školské kolo, - krajské kolo, - celoštátne kolo.

Posledné ročníky súťaže ZENIT v mikroelektronike sa organizujú na obdobie október až február príslušného školského roku. Táto súťaž je určená pre všetkých žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Žiaci – súťažiaci sa postupne zúčastnia školských a krajských kôl. Víťazi sa stretávajú na celoslovenskom finále.

Každé kolo súťaže v mikroelektronike sa skladá z dvoch častí.

V prvej, teoretickej časti, odpovedajú súťažiaci na otázky, ktorých obtiažnosť a rozsah je určený postupovým kolom súťaže. Tu si účastníci ZENIT-u overia svoje vedomosti zo všeobecného prehľadu o elektrotechnickom priemysle, z nízkofrekvenčnej elektrotechniky, číslicovej a meracej techniky, súčiastkovej základne i ochrany a bezpečnosti pri práci. Táto časť sa hodnotí jednou tretinou z celkového počtu bodov.

V druhej, praktickej časti, je úlohou súťažiacich navrhnúť, zostaviť, a oživiť zapojenia rozličných elektronických obvodov obsahujúcich integrované obvody na plošnom spoji. Návrh plošného spoja sa realizuje pomocou programov na počítačoch PC. Organizátori celoslovenského finále privítajú súťažiacich z celého Slovenska. Každý kraj Slovenskej republiky reprezentuje družstvo zložené z víťazov krajských kôl v kategóriách žiakov stredných odborných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť. Stretnutie mladých elektronikov má vždy pripravený bohatý odborný sprievodný program.

Prajeme si, aby myšlienka podpory záujmu o mikroelektroniku, s ktorou sme pred 23. rokmi začínali, ďalej pretrvávala, a aby sa naďalej mladí elektronici mohli i touto formou zdokonaľovať v mikroelektronike.

Prehľad doterajších miest konania celoštátnych súťaží ZENIT v mikroelektronike

Školský rok Ročník Miesto a škola konania
1984 I. Piešťany – SPŠE a ŠVS
1984 – 1985 II. Piešťany – SPŠE a SOUE, 21.-23.2.1985
1986 III. Piešťany – SPŠE a SOUE
1987 IV. Nižná – SOUE
1988 V. Piešťany – SOUE
1989 VI. Nižná – SOUE
1990 VII. Piešťany – SPŠE a SOUE
1991 VIII. Prešov - SPŠE
1992 IX. Nižná – SOUE
1993 X. Piešťany – SPŠE
1994 XI. Prešov - SPŠE
1995 XII. Stará Turá – SPŠE
1996 XIII. Košice – SOU
1997 – 1998 XIV. Liptovský Hrádok – SOUE
1998 – 1999 XV. Banská Bystrica – SPŠE J. Murgaša
1999 – 2000 XVI. Piešťany – SPŠE a SOUEaS, 10. – 12.2.2000
2000 – 2001 XVII. Bratislava – SPŠE, Zochova 9
2001 – 2002 XVIII. Košice – SPŠE, Komenského č.44, 7. – 9.2.2002
2002 – 2003 XIX. Martin – Priekopa, ZSŠ dopravná, 6. – 8.2.2003
2003 – 2004 XX. Banská Bystrica – SPŠE J. Murgaša, 5. – 7.2.04
2004 – 2005 XXI. Prešov – SOUE, 3. – 5.2.2005
2005 – 2006 XXII. Komárno – SPŠ, 2. – 4.2.2006
2006 – 2007 XXIII. Stará Turá – ZSŠ. 1. – 3.2.2007


Kontakt: Daniel Valúch